.:

+855 12 686 000 (សាខាម៉ៅសេទុង)

+855 69 599 777 (សាខាស្ទឹងមានជ័យ)

+855 12 660 011 (សាខាខេត្តសៀមរាប)

ការទំនាក់ទំនង


ការទំនាក់ទំនង

សាខាម៉ៅសេទុង
ផ្ទះលេខ ២៥៥-២៥៧, មហាវិថីម៉ៅសេទុងកែងផ្លូវ ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក​ ខ័ណ្ឌចំការមន​ ភ្នំពេញ

(+៨៥៥) ២៣ ៦៦៦៦ ៨៨៨ 
បណ្តាញទូរស័ព្ទពេញនិយម៖ (+៨៥៥) ១២ ៦៨៦ ០០០ 

និយាយភាសាអង់គ្លេស៖ (+៨៥៥) ៦១ ៩៩៥ ៩៩៩ 

សាខាស្ទឹងមានជ័យ
ផ្ទះលេខ ១៩-២០ ស៊ីផ្លូវ មុន្នីរ៉េត ភ្នំពេញ 

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៦៦០ ៤០០៨ 
បណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍៖ (+៨៥៥) ៦៩ ៥៩៩ ៧៧៧ 

និយាយភាសាអង់គ្លេស៖ (+៨៥៥) ៦១ ៩៩៥ ៩៩៩ 

សាខាសៀមរាប
ផ្ទះលេខ ៥.៦.៧, ព្រះសុរាម្រឹតទេពវង្ស, ស្វាយដង្គុំ, សៀមរាប

(+៨៥៥) ៣១ ៩២៧ ៥០០០ 
ខ្សែទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ១២ ៦៦០ ០១១ 

និយាយភាសាអង់គ្លេស៖ (+៨៥៥) ៦១ ៩៩៥ ៩៩៩ 

Find us on Map

សាខាម៉ៅសេទុង

ផ្ទះលេខ ២៥៥-២៥៧, មហាវិថីម៉ៅសេទុងកែងផ្លូវ ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក​ ខ័ណ្ឌចំការមន​ ភ្នំពេញ

សាខាស្ទឹងមានជ័យ

ផ្ទះលេខ ១៩-២០ ស៊ីផ្លូវ មុន្នីរ៉េត ភ្នំពេញ