ទំនា​ក់ទំ​ន​ង​:

+855 93 667 777

de

អ្វីគឺ​ជា​ធ្មេញ​ថ្គាម​ទាល់?
ថ្គាម​ទាល់​គឺ​ជា​ធ្មេញ​ដែល​ដុះ​ក្រោយ​គេ​បំផុត​តែ​វា​ជា​ធ្មេញ​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ផល​ប្រយោជន៏​សម្រាប់​ សុខ​ភាព​មាត់​-​ធ្មេញ​យើង​ទេ​។​ ធ្មេញ​នេះ​ ជា​ធ្មេញ​ ថ្គាមធំទី3 ដែលដុះនៅអាយុ 18 ឆ្នាំ ឬ ​យូរ​ជាង​នេះ ឬ ​កប់​ក្នុង​ឆ្អឹង​ថ្គាម ​ដុះមិ​ន​ចេញរ​ហូត​ក៏​មាន ​ដោយ ​ហេតុ​ថា​សព្វ​ថ្ងៃ​មនុស្ស​មាន​ឆ្អឹង​ថ្គាម​តូច ​ដែល​គ្មាន ចន្លោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់​​ឲ្​​​យ​​វា​​ដុះ​​ចេ​ញមកបាន

វិធីសាស្រ្តក្នុងការដក ឬ វះកាត់ថ្គាមទាល់
-មុននឹងឈានដល់ការដក ឬវះកាត់ធ្មេញថ្គាមទាល់ ដំបូងទន្តបណ្ឌិតនឹងធ្វើការវាយតំលៃទៅលើប្រវត្តិ ជំងឺធ្មេញ និងជំងឺទូទៅជាមុនសិន។ អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ ប្រហែលជាត្រូវការថតហ្វីលចំនួនពីរ គឺ ថតជំុវិញ ធ្មេញថ្គាមទាល់ និង ថតពេញមួយមាត់។ ហើយការ ដក ឬ វះកាត់ធ្មេញថ្គាមទាល់ អាចធ្វើឡើងដោយ ទន្តបណ្ឌិតទូទៅ ឬទន្តបណ្ឌិតឯកទេសវះកាត់មុខ មាត់នៅមន្ទីរព្យាលបាលធ្មេញ ផ្ទាល់តែម្តង។ លើក លែងតែករណីកម្រខ្លះដែលត្រូវធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យ។

សេវាកម្ម